Doel van de commissie:

Volgens artikel 28 van het Huishoudelijk Regelement kent de Postzegelvereniging Breda, gevestigd te, Breda, hierna te noemen de vereniging, een nalatenschaps-commissie (hierna te noemen de commissie) die postzegelverzamelaars en/of hun erfgenamen onafhankelijk kan adviseren over de wijze schenking, of wijze van liquidatie van een verzameling van het overleden lid.

Leden:

<nog in te vullen>

Reglement:

REGLEMENT ADVIES COMMISSIE NALATENSCHAPPEN PV BREDA 22 okt 2013 (00000003)